Skip to main content

Ventilatie

Luchtdichtheidsmeting:

Bij een blowerdoortest (luchtdichtheidstest) wordt de luchtdichtheid van de woning of het gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw.

Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies. In het EPB-verslag wordt dit warmteverlies uitgerekend onder de vorm van ventilatieverliezen. Een blowerdoortest heeft in het algemeen een zeer positieve invloed op het E- peil en de netto-energiebehoefte.Ventilatieverslaggeving:

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing op nieuwbouw en energetische renovaties. Niet op gewone verbouwingen.

De ventilatieverslaggeving ontwerp zorgt voor een ventilatie voorontwerp. Dit gebeurt nadat de bouwheer zijn voorkeur voor een bepaald ventilatiesysteem heeft bezorgd. Op het ventilatieplan zal de locatie van het betreffende ventilatiesysteem terug te vinden zijn. Er wordt een voorstel gedaan voor het tracé van de ventilatiekanalen. Dit wordt visueel voorgesteld op het plan. Ook de diameters van de kanalen worden vermeld. Verder worden toevoer, doorstroom en afvoer visueel voorgesteld, samen met vermelding van de nodige debieten. Tot slot wordt er ook voor gezorgd dat het systeem in balans is, dit betekent dat het toevoerdebiet ongeveer gelijk is als het afvoerdebiet (maximaal 10% afwijking). Bij oplevering wordt een ventilatieprestatieverslag opgemaakt.Kost

Prijs

De prijs voor een luchtdichtheidsmeting of ventilatieverslaggeving van uw project is afhankelijk van de grootte en de complexiteit. Voor een vrijblijvende prijsberekening, specifiek van uw project, kan u een offerte opvragen via onze website.