Skip to main content
Laatste aanpassing 07 augustus 2023

Privacy Policy & Algemene Voorwaarden

Privacy

CAVEICO CommV (hierna CAVEICO genoemd), gevestigd in Koutermolenstraat 52, 8610 Kortemark is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CAVEICO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Enkel de gegevens die aan ons versterkt worden via ons contactformulier of via de aanvraag van een offerte worden verwerkt om u de nodige info te bezorgen en/of te verwerken in de op te maken documenten nadat een overeenkomst werd afgesloten.

Verder worden de gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden. Gegevens worden ook enkel in kader van de gegunde opdracht verleend aan derden door bv. opname in het veiligheids- en gezondheidsplan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CAVEICO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CAVEICO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CAVEICO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cookies

CAVEICO maakt geen gebruik van cookies.

Contactgegevens

  • www.caveico.be
  • Koutermolenstraat 52, 8610 Kortemark
  • +32 (0)477 48 39 18

Disclaimer

Deze website is eigendom van:

  • CAVEICO CommV.
  • Koutermolenstraat 52, 8610 Kortemark
  • T +32 477 48 39 18
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CAVEICO CommV. (hierna CAVEICO genoemd) of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

CAVEICO levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal CAVEICO de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

CAVEICO kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CAVEICO geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

CAVEICO kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele rechtsverhouding tussen de CAVEICO CommV., (hierna “CAVEICO"), met maatschappelijke zetel te Koutermolenstraat 52, 8610 Kortemark, ondernemingsnummer 0786.214.692 en de klant ( hierna “Klant”). Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen de Klant en CAVEICO. De overeenkomst tussen CAVEICO en de Klant betreft steeds een dienstverleningsovereenkomst, waarbij de te verlenen diensten ondermeer kunnen zijn: veiligheidscoördinatie, ventilatieverslaggeving, EPB- verslaggeving, luchtdichtheidsmetingen,… (hierna “Diensten”). Tenzij Partijen anders overeenkomen, komt een overeenkomst tussen CAVEICO en de Klant slechts tot stand na tijdige schriftelijke aanvaarding door de Klant van de offerte uitgaande van CAVEICO. De schriftelijke aanvaarding gebeurt per e-mail aan het e-mailadres van CAVEICO (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

1.2 In geval van strijdigheid tussen de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst en de algemene voorwaarden, hebben de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst steeds voorrang. Alleen de algemene voorwaarden van CAVEICO zijn van toepassing en nooit deze van de Klant, ook al bepalen deze dat zij als enige gelden.

2. Uitvoering van Diensten

2.1 CAVEICO handelt naar best vermogen bij het verstrekken van haar diensten aan de Klant. Alle handelingen van CAVEICO moeten als middelenverbintenissen worden beschouwd. Deze handelingen worden uitgevoerd conform de regelgeving en voorschriften zoals van kracht op het ogenblik van de vergunningsaanvraag voor de bouwwerken. Indien er termijnen zijn vermeld, zijn deze slechts indicatief en vormen zij in hoofde van CAVEICO geen resultaatsverbintenis.

2.2 De Klant verbindt er zich toe alle noodzakelijke documentatie en inlichtingen aan CAVEICO te bezorgen teneinde deze toe te laten haar diensten correct uit te voeren. Als informatieverstrekker staat enkel de Klant in voor de juistheid en volledigheid van alle instructies, informatie en mededelingen. Bijgevolg is alleen de Klant aansprakelijk voor alle gevolgen van verkeerde, onnauwkeurige of gebrekkige informatieverstrekking door de Klant.

2.3 CAVEICO heeft steeds het recht om zijn dienstverlening op te schorten, zonder dat de Klant zich op hem kan verhalen, indien de Klant de toepasselijke wet- en regelgeving niet naleeft en/of zijn eigen verbintenissen uit de overeenkomst met CAVEICO niet nakomt.

In zoverre CAVEICO, binnen een redelijke termijn na aangetekende aanmaning, in gebreke blijft om één of meer Diensten te leveren, heeft de Klant, het recht om de betaling van de niet-geleverde prestaties op te schorten.

3. Vergoeding en kosten

3.1 CAVEICO begroot de vergoeding van de Diensten op het ogenblik van de dienstverlening.

De Diensten worden aangerekend aan een forfaitair bedrag of in regie.

In geval van een forfaitair bedrag, wordt dit bedrag bepaald rekening houdend met een standaarduitvoering van de Diensten. In geval er extra werk dient te worden uitgevoerd buiten de standaarduitvoering van de Diensten, bv. indien er aanpassingen of wijzigingen van de plannen worden doorgevoerd of indien de door de Klant bezorgde stukken niet volstaan, dan worden alle eraan verbonden meerwerken aangerekend in regie aan een uurtarief van 80,00 euro excl. 21% BTW.

CAVEICO heeft het recht om haar vergoeding en uurtarief te allen tijde aan te passen.

De Diensten worden gefactureerd overeenkomstig de prestaties geleverd door CAVEICO en onafhankelijk van de werkzaamheden van derden of de afwerking van het gebouw/project. CAVEICO heeft tevens het recht om voor de aanvang en/of terloops de uitvoering van de Diensten naar vrije keuze een of meerdere provisie(s) aan te rekenen.

Indien er externe kosten verbonden zijn aan de dienstverlening door CAVEICO, dan zullen deze kosten op voorhand gefactureerd worden aan de Klant. Pas na ontvangst van betaling, zal CAVEICO de betreffende kosten (door)betalen aan de betrokken derde. CAVEICO kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het niet (tijdig) (door)betalen van de kosten aan de derde, indien dit te wijten is aan de Klant.

3.2 Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen van CAVEICO contant betaalbaar.

Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 10% per jaar, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 250,00 euro. Bovendien is CAVEICO gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning (“herinneringskosten”) aan te rekenen.

In zoverre de Klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van CAVEICO te voldoen, heeft CAVEICO het recht om, na een termijn van 10 dagen na aangetekende aanmaning, de uitvoering van haar Diensten op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlinteresten en herinneringskosten dan wel de overeenkomst conform artikel 5 te beëindigen. In zoverre CAVEICO, binnen een redelijke termijn na aangetekende aanmaning, in gebreke blijft om één of meer Diensten te leveren, heeft de Klant, het recht om de betaling van de niet-geleverde prestaties op te schorten, dan wel de overeenkomst conform artikel 5 te beëindigen op voorwaarde dat de niet-levering een ernstige wanprestatie uitmaakt.

4. Klachten en aansprakelijkheid

4.1 Klachten betreffende de geleverde Diensten of facturen dienen binnen de acht dagen na ontdekking van het probleem, respectievelijk ontvangst van de factuur, per aangetekende brief aan CAVEICO te worden gemeld. Bij gebrek aan melding binnen de voormelde periode aan CAVEICO, wordt de klacht als onontvankelijk/onbestaande beschouwd.

4.2 CAVEICO is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van haar bewezen eigen zware fout, bedrog of opzet bij de uitvoering van de Diensten. In geen geval is CAVEICO gehouden tot indirecte schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gevolgschade.

4.3 De aansprakelijkheid van CAVEICO voor Diensten kan nooit meer bedragen dan het bedrag waarvoor CAVEICO verzekerd is. Indien om welke reden ook geen uitkering uit hoofde van deze verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van CAVEICO beperkt tot het bedrag van de door de Klant aan CAVEICO betaalde vergoedingen voor de door CAVEICO verleende Diensten die specifiek aanleiding geven tot de aansprakelijkheid.

4.4 CAVEICO kan in het kader van haar Diensten nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade ten gevolge van het gebruik van verkeerde, onnauwkeurige of gebrekkige informatie verstrekt door de Klant.

5. Beëindiging van de overeenkomst

Indien de Klant de overeenkomst met CAVEICO voortijdig beëindigt, betaalt de Klant aan CAVEICO (naast de nog openstaande facturen) het ereloon voor de prestaties, die reeds werden uitgevoerd, doch nog niet werden aangerekend, alsook een schadevergoeding ten belope van 30% van het ereloon verschuldigd voor het nog overblijvende deel van de overeenkomst, onverminderd het recht van de CAVEICO om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.

Indien CAVEICO de overeenkomst met de Klant voortijdig beëindigt, zijn de reeds betaalde erelonen en kosten verworven door CAVEICO, en blijven de facturen, die reeds werden overgemaakt aan de Klant, maar die nog niet werden betaald, verschuldigd. CAVEICO is wel gehouden aan de Klant een schadevergoeding te betalen voor de hierdoor geleden schade, deze bedraagt maximaal 30% van het ereloon verschuldigd voor het overblijvend deel van de opdracht. De bedragen die beide partijen aan mekaar verschuldigd zijn, mogen worden gecompenseerd.

CAVEICO kan zijn opdracht voortijdig beëindigen zonder dat hij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is aan de Klant, indien de Klant binnen een termijn van 10 dagen na aangetekende ingebrekestelling, zijn essentiële contractuele verbintenissen nog steeds niet nakomt (o.a. wanneer de Klant hem belemmert in de vervulling van zijn taak (bv. niet tijdig de nodige of juiste stukken bezorgt) of in geval de Klant niet tijdig overgaat tot betaling van de facturen van CAVEICO). De Klant heeft in dat geval ook nog steeds recht op betaling van het ereloon voor de reeds uitgevoerde prestaties die nog niet werden aangerekend (naast de nog openstaande facturen) alsook recht op schadevergoeding dewelke 30% bedraagt van het ereloon verschuldigd voor het overblijvend deel van de opdracht, onverminderd het recht van de CAVEICO om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.

In geval blijkt dat CAVEICO NIET tijdig werd aangesteld als veiligheidscoördinator-ontwerp door de Klant (bv. tijdens de studiefase van plannen opgemaakt door architect en/of opdrachtgever/bouwheer), wordt de overeenkomst tussen CAVEICO en de Klant geacht ontbonden te zijn met terugwerkende kracht tot de datum van het afsluiten van de overeenkomst. Reeds door CAVEICO uitgevoerde prestaties dienen bij equivalent (i.e. schadevergoeding die overeenstemt met de tussen partijen overeengekomen prijs voor de reeds uitgevoerde prestaties) te worden teruggegeven.

De Klant kan de overeenkomst met CAVEICO voortijdig beëindigen, indien CAVEICO niet binnen een redelijke termijn na aangetekende ingebrekestelling door de Klant zijn essentiële contractuele verplichtingen nakomt, op voorwaarde dat deze niet-nakoming een ernstige contractuele wanprestatie uitmaakt. De Klant heeft in geval van beëindiging van de overeenkomst recht op een maximale schadevergoeding van 30% van het ereloon verschuldigd voor het overblijvend deel van de opdracht. De reeds betaalde erelonen en kosten blijven daarentegen verworven door CAVEICO, en de facturen, die reeds werden overgemaakt aan de Klant, maar die nog niet werden betaald, blijven ook verschuldigd.

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig beëindigen, in geval de andere partij betrokken raakt in een procedure tot ontbinding, faillissement of vereffening, een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, wanneer een partij onvermogend wordt, haar activiteiten staakt of afstand doet van alle of een belangrijk deel van haar activa. In dat geval is enkel het ereloon voor de reeds uitgevoerde prestaties verschuldigd (naast de nog openstaande facturen). De beëindiging van de overeenkomst wordt aan de andere partij steeds onverwijld betekend middels aangetekende brief.

6. Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen de Klant en CAVEICO zal worden uitgelegd in overeenstemming met en beheerst worden door het Belgisch Recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, de overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken.